Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Półkolonie 2019

 

ZAPISY
1. Zapisy na półkolonie odbywają się ELEKTRONICZNIE, rozpoczną się 10 czerwca 2019r. i potrwają do 14.06.2019r. lub wyczerpania miejsc. Początek zapisów od godz. 10:00. Maile wysłane przed tą godziną nie będą brane pod uwagę! Turnus I, III, IV -20 osób na każdym turnusie. Turnus II(lotniczy od 12-tu lat)- 15 osób. Jako zgłoszenie traktowane jest przesłanie na adres mailowy: polkolonieaeroklub@wp.pl w postaci załącznika uzupełnionego w czytelny sposób kompletu dokumentów, które można pobrać tutaj:

karta.2019.doc

 

W TYTULE MAILA PROSZĘ WPISAĆ „IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ PROPONOWANY NR TURNUSU”.  W przypadku dzieci niepełnosprawnych PROSZĘ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ ORZECZENIE. W jednym mailu można dokonać zgłoszenia jednego dziecka. Dziecko można wpisać tylko na jeden turnus.

2. Informacja czy dziecko zostało przyjęte na półkolonie zostanie przekazana mailem lub telefonicznie na e-mail/numer kontaktowy rodzica podany w karcie kwalifikacyjnej do 20 czerwca 2019r.

3.
ZGŁOSZENIE TRAKTUJE SIĘ JAKO KOMPLETNE, GDY po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie dziecka na półkolonie, rodzice złożą w siedzibie Aeroklubu Jeleniogórskiego oryginały wymaganych dokumentów, tj. kartę kwalifikacyjną, podpisany regulamin, informację o transporcie, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie PPP ze wskazówkami do pracy z dzieckiem oraz opinię wychowawcy potwierdzającą, że dziecko może funkcjonować w grupie 20-osobowej.
Komplet czytelnie wypełnionych i podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów domumentów w orginale musi być dostarczony do dnia  28 CZERWCA 2019r. do sekretariatu Aeroklubu przy ulicy Łomnickiej – Lotnisko.

4. Jeśli komplet dokumentów nie będzie dostarczony do w/w terminu, dziecko zostanie skreślone z listy, a na jego miejsce zapisana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

 

 share